Střední odborné učiliště Domažlice

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OBORU TRUHLÁŘ

Střední odborné učiliště, Domažlice

Prokopa Velikého 640

pořádá 24. listopadu 2021

Krajské kolo pro Karlovarský a Plzeňský kraj.

O R G A N I Z A C E   R E G I O N Á L N Í H O   K O L A   

I. Propozice soutěže

 1. Vyhlašovatelem celostátní profesní soutěže je KLASTR českých nábytkářů.

Organizátorem celé soutěže a pořadatelem finálového kola je Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

Pořadatelem regionálního kola je SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640

 • Soutěž je určena žákům oboru 33-56-H/01 truhlář, kteří nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání zakončené maturitní nebo závěrečnou zkouškou a v době konání regionálního (krajského) kola nedovrší věku 20 let a více.  
 • Soutěžní kola jsou jednodenní a obsahují pouze praktickou část.
 • Průběh soutěže a výsledný výrobek hodnotí odborná komise složená z rozhodčích
  a zástupce firmy z KLASTRU. Hodnotí se podle předem stanovených kritérií (kompletní výrobek, rozměry, těsnost spojů, broušení, BOZP……).
 • Struktura soutěže:

a)         soutěž je tříkolová – školní kola (září–říjen), regionální kola (listopad
až polovina ledna) a celostátní kolo (23. 2. 2022).

b)         do regionálního kola postupují z každé školy dva žáci.

c)         do celostátního kola postupuje z regionálního kola vždy nejlepší žák z každého kraje.

 • Místo konání soutěže:

Regionální kolo pro Karlovarský a Plzeňský kraj se bude konat dne 24.11.2021
v SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 v MPV oboru truhlář.

Pořadatelem celostátního kola je Integrovaná střední škola Slavkov u Brna a soutěž se bude konat v rámci veletrhu nábytku MOBITEX na Výstavišti v Brně dne
23. 2. 2022.

 • Soutěžní úkol

            – zhotovení jednoduchého účelového výrobku dle výkresu.

            – časová dotace na soutěžní úkol byla stanovena 5hodin.

            – výrobek bude vyráběn pouze ručním nářadím za pomocí elektrických strojků.

            – přihlášení účastníci (škola) obdrží předem (3-4 týdny) elektronicky základní 

  výkresovou dokumentaci k soutěžnímu výrobku a seznam potřebného nářadí, které

  mohou účastníci používat.

8.        Hodnocení soutěže

–           dodržení rozměrů dle výkresové dokumentace

–           provedení čistoty spojů

–           celkový vzhled výrobku

–           funkčnost výrobku /složení, rozložení, soudržnost ve složeném stavu/

–          jedna z operací bude lepení spojů – před slepením bude provedena kontrola provedení ozubů a následně se výrobek slepí a začistí                              

–           bezpečnost práce      

o pořadí rozhoduje     a/ celkový počet dosažených bodů

                                   b/ v případě rovnosti bodů rozhoduje čas odevzdání

            Organizační pokyny během soutěže:

 • přístup na pracoviště v průběhu soutěže má pouze odborný dozor.
 • ostatní osoby mají přístup na pracoviště pouze v doprovodu ředitele soutěže.
 • na pracovním oděvu nesmí být označení názvu školy nebo logo školy.
 • komise zodpovědná za průběh soutěže provede kontrolu všech pracovišť, zda splňují podmínky zadání, před zahájením soutěže.
 • soutěžící si pro zachování anonymity vylosují startovní čísla těsně před plněním praktického úkolu na truhlářské dílně, rozdělení bude zapečetěno do obálky a předáno řediteli soutěže.
 • neporušená obálka bude předána předsedovi komise po vyhodnocení posledního výrobku.
 • pokud bude soutěžící přistižen při pokusu o podvod, je ze soutěže vyloučen.
 • soutěžícím je zakázáno používání mobilních telefonů během soutěže.
 • bodování praktického úkolu bude provedeno do předem připravených bodovacích tabulek /max. 100 bodů/.
 • před zahájením soutěžního úkolu má soutěžící 10 minut na kontrolu materiálu a případnou výměnu vadného polotovaru
 • během soutěže je možnost vyžádat nový polotovar /při poškození nebo chybě výroby/, za každý kus bude odečteno 10 bodů z celkového hodnocení.
 • občerstvení a oběd zajištěn pro 1 doprovod a soutěžící žáky.

9.      Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům bude provedeno ihned po skončení a

           vyhodnocení soutěže. Protest přijímá předseda komise do 15 minut po skončení soutěže se vkladem 1 000,- Kč, o jeho uznání či zamítnutí rozhoduje hodnotící komise složená z rozhodčích, předsedy a ředitele soutěže. K výslednému verdiktu komise již není odvolání.

10.     Výsledky budou k nahlédnutí u pořadatele ihned po vyhlášení. Každá škola obdrží   

          výsledkovou listinu.

11.    Náklady(startovné) spojené se soutěží činí 800 Kč za každého soutěžícího, hrazeno

         převodem na č.ú. 8530321/0100, do kolonky text příjemci zapsat – truhlář a variabilní

         symbol např. IČ přihlášené školy

12.     Přihlášku pošlete na adresu: alena.trnkova@soudom.cz

II. Pokyny k příjezdu a časový program soutěže

 • 7:30 – 7:45      příjezd, prezentace
 • 7:45 – 8:10      zahájení, přivítání hostů, rozlosování rozhodčích v jídelně školy
 • 8:10 – 8:15      přesun na MPV Prokopa Velikého 653
 • 8:15 – 8:25      seznámení s pracovištěm, příprava soutěžících,

                        losování startovních čísel

 • 8:30 – 11:00    plnění soutěžního úkolu
 • 11:00 – 11:30 oběd
 • 11:30 – 14:00 dokončení soutěžního úkolu
 • Max do 15:00 vyhlášení výsledků soutěže a předání cen v budově školy Prokopa Velikého640

      Soutěžící, kteří se dostaví po ukončení prezentace, budou ze soutěže vyřazeni!

III. Další Vaše informace

SEZNAM POVINNÉHO A POVOLENÉHO VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE:

 1. OOP (pracovní oděv bez loga a označení školy, pracovní obuv, ochranné brýle)
 1. Základní nářadí a pomůcky:

Rámová pila

Pila čepovka

Hoblík klopkař

Sada dlát a palička

Pomůcky na rýsování a dlabání ozubů (šablony na ozuby, rovná a na <80o )

Rejsek, metr, úhelník, pokosník, guma, tužka

Škrabka (Cidlina)

Pilník, rašple rovná

Brusný papír 80,100, 120,150, brusný špalík

Kladívko

Truhlářské svěrky 4 ks

Podložky pod svěrky

Malá lahvička lepidla PVAC, popř. štětec na lepidlo

Volitelně: pásová či excentrická bruska

OSTATNÍ INFORMACE:

Soutěžící obdrží při zahájení výkresovou dokumentaci soutěžního výrobku a k tomu naformátované dílce s nadmírou pro začištění – zahoblování přesahu.

Každý soutěžící si vylosuje číslo, pod kterým bude během celé soutěže veden. Číslo a uvedený soutěžící bude zapsán do bodovací tabulky.

Čistý čas soutěže: 5 hod, tj. 300 min.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Přihlášená škola odpovídá, že žáci, které vyslala do soutěže, splňují požadavky předepsaných hygienických podmínek a požadavky na bezpečnost práce.

Kontaktní osoba: Alena Trnková 604 960 352 (zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování)

                            Václav Vrána 720 103 500 (učitel odborného výcviku)