Střední odborné učiliště Domažlice

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OBORU TRUHLÁŘ

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OBORU TRUHLÁŘ

Střední odborné učiliště, Domažlice

Prokopa Velikého 640

pořádá 24. listopadu 2021

Krajské kolo pro Karlovarský a Plzeňský kraj.

O R G A N I Z A C E   R E G I O N Á L N Í H O   K O L A   

I. Propozice soutěže

 1. Vyhlašovatelem celostátní profesní soutěže je KLASTR českých nábytkářů.

Organizátorem celé soutěže a pořadatelem finálového kola je Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

Pořadatelem regionálního kola je SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640

 • Soutěž je určena žákům oboru 33-56-H/01 truhlář, kteří nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání zakončené maturitní nebo závěrečnou zkouškou a v době konání regionálního (krajského) kola nedovrší věku 20 let a více.  
 • Soutěžní kola jsou jednodenní a obsahují pouze praktickou část.
 • Průběh soutěže a výsledný výrobek hodnotí odborná komise složená z rozhodčích
  a zástupce firmy z KLASTRU. Hodnotí se podle předem stanovených kritérií (kompletní výrobek, rozměry, těsnost spojů, broušení, BOZP……).
 • Struktura soutěže:

a)         soutěž je tříkolová – školní kola (září–říjen), regionální kola (listopad
až polovina ledna) a celostátní kolo (23. 2. 2022).

b)         do regionálního kola postupují z každé školy dva žáci.

c)         do celostátního kola postupuje z regionálního kola vždy nejlepší žák z každého kraje.

 • Místo konání soutěže:

Regionální kolo pro Karlovarský a Plzeňský kraj se bude konat dne 24.11.2021
v SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 v MPV oboru truhlář.

Pořadatelem celostátního kola je Integrovaná střední škola Slavkov u Brna a soutěž se bude konat v rámci veletrhu nábytku MOBITEX na Výstavišti v Brně dne
23. 2. 2022.

 • Soutěžní úkol

            – zhotovení jednoduchého účelového výrobku dle výkresu.

            – časová dotace na soutěžní úkol byla stanovena 5hodin.

            – výrobek bude vyráběn pouze ručním nářadím za pomocí elektrických strojků.

            – přihlášení účastníci (škola) obdrží předem (3-4 týdny) elektronicky základní 

  výkresovou dokumentaci k soutěžnímu výrobku a seznam potřebného nářadí, které

  mohou účastníci používat.

8.        Hodnocení soutěže

–           dodržení rozměrů dle výkresové dokumentace

–           provedení čistoty spojů

–           celkový vzhled výrobku

–           funkčnost výrobku /složení, rozložení, soudržnost ve složeném stavu/

–          jedna z operací bude lepení spojů – před slepením bude provedena kontrola provedení ozubů a následně se výrobek slepí a začistí                              

–           bezpečnost práce      

o pořadí rozhoduje     a/ celkový počet dosažených bodů

                                   b/ v případě rovnosti bodů rozhoduje čas odevzdání

            Organizační pokyny během soutěže:

 • přístup na pracoviště v průběhu soutěže má pouze odborný dozor.
 • ostatní osoby mají přístup na pracoviště pouze v doprovodu ředitele soutěže.
 • na pracovním oděvu nesmí být označení názvu školy nebo logo školy.
 • komise zodpovědná za průběh soutěže provede kontrolu všech pracovišť, zda splňují podmínky zadání, před zahájením soutěže.
 • soutěžící si pro zachování anonymity vylosují startovní čísla těsně před plněním praktického úkolu na truhlářské dílně, rozdělení bude zapečetěno do obálky a předáno řediteli soutěže.
 • neporušená obálka bude předána předsedovi komise po vyhodnocení posledního výrobku.
 • pokud bude soutěžící přistižen při pokusu o podvod, je ze soutěže vyloučen.
 • soutěžícím je zakázáno používání mobilních telefonů během soutěže.
 • bodování praktického úkolu bude provedeno do předem připravených bodovacích tabulek /max. 100 bodů/.
 • před zahájením soutěžního úkolu má soutěžící 10 minut na kontrolu materiálu a případnou výměnu vadného polotovaru
 • během soutěže je možnost vyžádat nový polotovar /při poškození nebo chybě výroby/, za každý kus bude odečteno 10 bodů z celkového hodnocení.
 • občerstvení a oběd zajištěn pro 1 doprovod a soutěžící žáky.

9.      Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům bude provedeno ihned po skončení a

           vyhodnocení soutěže. Protest přijímá předseda komise do 15 minut po skončení soutěže se vkladem 1 000,- Kč, o jeho uznání či zamítnutí rozhoduje hodnotící komise složená z rozhodčích, předsedy a ředitele soutěže. K výslednému verdiktu komise již není odvolání.

10.     Výsledky budou k nahlédnutí u pořadatele ihned po vyhlášení. Každá škola obdrží   

          výsledkovou listinu.

11.    Náklady(startovné) spojené se soutěží činí 800 Kč za každého soutěžícího, hrazeno

         převodem na č.ú. 8530321/0100, do kolonky text příjemci zapsat – truhlář a variabilní

         symbol např. IČ přihlášené školy

12.     Přihlášku pošlete na adresu: alena.trnkova@soudom.cz

II. Pokyny k příjezdu a časový program soutěže

 • 7:30 – 7:45      příjezd, prezentace
 • 7:45 – 8:10      zahájení, přivítání hostů, rozlosování rozhodčích v jídelně školy
 • 8:10 – 8:15      přesun na MPV Prokopa Velikého 653
 • 8:15 – 8:25      seznámení s pracovištěm, příprava soutěžících,

                        losování startovních čísel

 • 8:30 – 11:00    plnění soutěžního úkolu
 • 11:00 – 11:30 oběd
 • 11:30 – 14:00 dokončení soutěžního úkolu
 • Max do 15:00 vyhlášení výsledků soutěže a předání cen v budově školy Prokopa Velikého640

      Soutěžící, kteří se dostaví po ukončení prezentace, budou ze soutěže vyřazeni!

III. Další Vaše informace

SEZNAM POVINNÉHO A POVOLENÉHO VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE:

 1. OOP (pracovní oděv bez loga a označení školy, pracovní obuv, ochranné brýle)
 1. Základní nářadí a pomůcky:

Rámová pila

Pila čepovka

Hoblík klopkař

Sada dlát a palička

Pomůcky na rýsování a dlabání ozubů (šablony na ozuby, rovná a na <80o )

Rejsek, metr, úhelník, pokosník, guma, tužka

Škrabka (Cidlina)

Pilník, rašple rovná

Brusný papír 80,100, 120,150, brusný špalík

Kladívko

Truhlářské svěrky 4 ks

Podložky pod svěrky

Malá lahvička lepidla PVAC, popř. štětec na lepidlo

Volitelně: pásová či excentrická bruska

OSTATNÍ INFORMACE:

Soutěžící obdrží při zahájení výkresovou dokumentaci soutěžního výrobku a k tomu naformátované dílce s nadmírou pro začištění – zahoblování přesahu.

Každý soutěžící si vylosuje číslo, pod kterým bude během celé soutěže veden. Číslo a uvedený soutěžící bude zapsán do bodovací tabulky.

Čistý čas soutěže: 5 hod, tj. 300 min.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Přihlášená škola odpovídá, že žáci, které vyslala do soutěže, splňují požadavky předepsaných hygienických podmínek a požadavky na bezpečnost práce.

Kontaktní osoba: Alena Trnková 604 960 352 (zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování)

                            Václav Vrána 720 103 500 (učitel odborného výcviku)

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OBORU TRUHLÁŘ

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice