Střední odborné učiliště Domažlice

Projekty IROP

Projekty IROP
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 jako partner Vzdělávacího centra projektu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004879      Název projektu: Vzdělávací centrum knihovna

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 získalo významnou dotaci na zkvalitnění a rozšíření zájmového a dalšího vzdělávání v technických a řemeslných oborech!

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „Pořízení CNC obráběcího centra s příslušenstvím pro zájmové a celoživotní vzdělávání – sblížení teorie a praxe truhlářské výroby“ s reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004582.

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek vedoucích ke zvýšení kvality a rozšíření kapacity zájmového a dalšího vzdělávání dospělých v technickém a řemeslném oboru s vazbou na práci s digitálními technologiemi pořízením CNC obráběcího centra s příslušenstvím do truhlářské dílny v souladu s požadavky zaměstnavatelů na trhu práce. Výstup projektu bude využívaný v rámci zájmových kroužků pro ZŠ, volnočasových aktivitách pro SŠ a kurzech pro dospělé se zaměřením na truhlářské obory.

Celkové náklady projektu jsou 2,19 milionu Kč a poskytnutá dotace pro SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 je 1,97 milionu Kč, což je 90% celkových nákladů projektu. 10% výše nákladů projektu, konkrétně 0,22 milionu Kč bude financovat z finančních prostředků zřizovatele tj. Plzeňského kraje.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v rámci 57. výzvy – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL).

Více informací o projektu získáte u ředitelky Středního odborného učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640, Mgr. Zdeňky Buršíkové, tel. 379 410 622,e-mail:zdenka.bursikova@soudom.cz nebo na tel. 379 410 625, e-mail: veronika.maresova@soudom.cz

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 získalo významnou dotaci na zkvalitnění výuky v technických oborech!

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem Nová víceúčelová hala pro zajištění odborné výuky“ s reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002714.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit odborné vzdělávání, motivovat žáky a žákyně ke studiu v technických oborech na SOU Domažlice zatraktivněním výuky v nových prostorných dílnách a učebnách. K naplnění stanoveného cíle přispěje též vytvoření vhodného zázemí pro žáky a zejména pro dívky, které dosud ve škole chybělo a dále zlepšení hygienických podmínek a vybudování nových kapacitnějších prostor pro stravování.

Celkové náklady projektu jsou 40,31 milionu Kč a poskytnutá dotace pro SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 je 36,28 milionu Kč, což je 90% celkových způsobilých nákladů projektu, 10% nákladů konkrétně 4,03 milionu Kč bude financovat z finančních prostředků zřizovatele tj. Plzeňského kraje.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v rámci 33. výzvy Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL).

Více informací o projektu získáte u ředitelky Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Mgr. Zdeňky Buršíkové, tel. 379 410 622, e-mail: zdenka.bursikova@soudom.cz

Projekty IROP

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice