Střední odborné učiliště Domažlice

Modernizace a obnova strojního vybavení kovooborů na SOU Domažlice

Modernizace a obnova strojního vybavení kovooborů na SOU Domažlice

Název projektu:

Modernizace a obnova strojního vybavení kovooborů na SOU Domažlice

Registrační číslo:

CZ.1.14/2.4.00/34.03198

_________________________________________________________________

Číslo OP: CZ.1.14

Název OP: ROP NUTS II Jihozápad

Číslo výzvy: 34

Název výzvy: 34. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad

Prioritní osa: 14.2

Název prioritní osy: Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory: 14.2.4

Název oblasti podpory:

Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

___________________________________________________________________________

Cíle projektu:

Globálním cílem projektu je zlepšení podmínek vzdělávání a kvality výuky. Specifickým cílem projektu, který napomůže k splnění globálního cíle je zlepšení vybavení školy pro zkvalitnění procesu vzdělávání. Cíle bude dosaženo modernizací a inovací vybavení SOU Domažlice.

Toto bude mít za následek zkvalitnění odborné přípravy v oborech mechanik seřizovač, obráběč kovů a strojní mechanik tak, aby jejich praktická příprava reflektovala vývoj potřeb na trhu práce v souvislosti se zaváděním nových technologií a rozšiřováním požadavků

strojírenských podniků a firem. Což v budoucnu povede k jejich větší konkurenceschopnosti na trhu práce .

V rámci projektu dojde zejména k rozšíření výuky a tím i dovednosti žáků v oblastech pneumatiky a hydrauliky, což jsou kompetence, které jsou mezi zaměstnavateli velmi žádané. Výuka těchto dovedností je z tohoto důvodu součástí školního vzdělávacího programu ve výše uvedených oborech od třetího ročníku. V současné době probíhá také výuka těchto modulů v rámci pilotního projektu ve spolupráci s IHK Regensburg v projektu s názvem Hranice překračující vzdělávání realizovaného z Česko-německého fondu budoucnosti. Díky novým vyučovacím pomůckám dojde ke zvýšení efektivity vyučování, což bude mít pozitivní vliv na klíčové kompetence žáků, což povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

Dále doje ke zkvalitnění výukových pomůcek díky nákupu nových univerzálních soustruhů. V rámci praktické přípravy se s těmito stroji dostávají do kontaktu studenti z oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů a strojní mechanik. Vzhledem k tomu, že v současnosti jsou žáci nuceni pracovat na starých strojích, nemají možnost se seznámit s moderními výrobními postupy a jsou tak znevýhodnění na trhu práce. Pořízením novým soustruhů dojde k odstranění tohoto nedostatku a škola bude poté schopně svým absolventům efektivně zprostředkovat přístup ke znalostem, jež povedou k navýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

Modernizace a obnova strojního vybavení kovooborů na SOU Domažlice