Střední odborné učiliště Domažlice

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dne 14.2.2020 nabylo účinnost Rozhodnutí o poskytnutí dotace a byl vydán právní akt k projektu Lépe a kvalitněji, hurá! CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016839, v rámci výzvy           č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP. Celková částka projektu činí 1 561 672 Kč.

Projekt je zaměřený na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a zvýšení propojení teorie s praxí – spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky žáků, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.

Fyzická realizace projektu je od 1.2.2020 do 31.1.2022.

Dne 5.9.2019 naše škola podepsala Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s příjemcem Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42. Na základě této smlouvy spolupracujeme v projektu Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012399. Celkový finanční podíl naší školy na tomto projektu činí 610 668 Kč.

Cílem projektu je podpora využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy.

Metodická i technická podpora bude realizována prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na sebeevaluaci kompetencí DigCompEdu a přípravu akčního plánu rozvoje digitálních kompetencí učitele i konkrétní školy.

V průběhu školního roku 2016/2017 byl připraven projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem byla podepsána 8.1.2018

Celková částka činí 3.953.968,- Kč

                Prioritou a cílem projektu je dosáhnout co nejkvalitnějšího odborného vzdělávání a to jak vybaveností personální, tak i nabídkou nejmodernějšího vybavení strojírenských dílen odborných předmětů jako je robotika, hydraulika a pneumatika, a dále i nejnovějších technologií v oblasti truhlářské výroby a to i v rámci zájmového vzdělávání. Realizace projektu od 1. 1. 2018, ukončení 31. 12. 2020

V průběhu školního roku 2016/2017 byl připraven projekt Zkvalitnění výuky na SOU Domažlice, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008018. Žádost byla podána 6.9.2017.  Celková částka činí 1.405.194,- Kč.

            Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škole v dotazníkovém šetření vyvstaly jako nutné řešit – podpořit profesní vývoj pedagogů v oblasti inkluze, tandemové výuky, vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností mezi učiteli, zaměstnavateli a žáky. Novými metodami ve výuce je cílem zkvalitnit teorii i odborný výcvik. Cílem je také podpořit podnikavost žáků a jejich seberealizaci. Šablonou zaměřenou na doučování zabráníme předčasnému odchodu ze školy. Zahájení projektu 1.1.2018, ukončení 31.12.2020.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice