Střední odborné učiliště Domažlice

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce oboru Kosmetické služby

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce oboru Kosmetické služby

Pokyny k vypracování maturitní práce s obhajobou

Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT č. 177/2009 Sb, v rozsahu, formě a kvalitě určené následujícími pokyny, dále pak šablonou pro tvorbu maturitní práce, zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, normami pro citaci ISO 690 a ISO 690-2, a pokyny vedoucího a oponenta práce.  

 1. Rozsah práce 

Minimální rozsah práce je 15 stran textu, maximálně se povoluje 20 stran textu. Strany se počítají od Úvodu po poslední stranu Závěru. Úvodní stránky a přílohy se do celkového počtu nezahrnují. Práce musí mít minimálně 2 přílohy.   

Píše se jen po jedné straně papíru. Normostrana je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. Typ písma Times New Roman, velikost 12, zarovnání do bloku, řádkování 1,5 bodů.  

 • Obecné požadavky 
 • Obhajoba závěrečné maturitní práce 
  • K obhajobě si žák může navíc připravit i prezentaci v PowerPointu.  
  • V obhajobě představí žák zejména cíl své práce a dosažené výsledky.   
  • Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 15 minut.  
  • Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut.  • U obhajoby má žák v ruce písemnou oporu k nahlédnutí.  
 • Pokyny k vytvoření prezentace k obhajobě závěrečné práce 
 1. snímek: název práce, jméno, příjmení, název práce  
 2. snímek: cíl a metodika práce (max. 30 slov – 5 odrážek po cca 6 slovech)  
 3. – max. 15. snímek: obsah práce (vhodně rozčleněný, zaměření spíše na praktickou část)  

16. snímek: závěrečné shrnutí (přínos práce, shrnutí)  

2.3. Formální úpravy textu 

Text závěrečné práce musí být hierarchicky členěn na kapitoly a podkapitoly.  

Při formátovaní textu je vhodné používat ve Wordu styly (Nadpis 1, Nadpis 2, Normální,), aby bylo možné vygenerovat automaticky obsah.  

Obsah musí být na samostatné straně vložen pomocí automaticky generovaného pole.  

Úvod a Závěr musí obsahovat zřetelně formulovaný cíl práce.  

Každá strana musí být v zápatí dokumentu číslovaná uprostřed (číslování vložte automaticky pomocí zápatí). Čísluje se od strany obsahu.

V textu zadávat odkazy na použitou literaturu, přílohy, seznam zkratek apod.  

Smyslem šablony je jednotná úprava (nastavená formální úprava, jako řádkování, okraje, velikost písma, typ písma atd.) středoškolských závěrečných prací a zároveň usnadnění zpracování práce pro studenta. Šablona je vytvořena ve formátu MS Office 2007, tak aby byla kompatibilní se staršími i novějšími verzemi tohoto programu.  

Postup psaní v šabloně je zcela jednoduchý. Stačí jen otevřít danou šablonu a začít do ní psát svou práci. Pokud ji budeme chtít uložit, klikneme na možnost „uložit“. Otevře se okno pro zadání názvu dokumentu a zadání místa uložení. Zadáním a potvrzením uložení se vytvoří dokument, který bude přednastavený šablonou a šablonu tak lze, bez ztráty uložené práce, smazat. Vlastní dokument se zadaným názvem lze pak stále editovat a ukládat.  

V závěrečné práci musí být použity i knižní zdroje.  

Smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby kdokoli byl schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal. Pro citování je stanovena norma ČSN ISO 690.   

V šablonách není umožněno automaticky generovat citace, proto se doporučuje generátor citací na stránkách www.citace.com, který splňuje normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 pro citování bibliografií. Možnost automatického generování citací poskytuje pouze MS Word 2007 (postup přidávání a generování citací viz níže).  

Word 2007 přidávání a generování citací: V záložce Odkazy vyberte v části Citace a bibliografie ze seznamu Styl jednu z norem pro citování zdrojů. Doporučujeme změnit styl na ISO 690 – číselná reference.  

5. Termín odevzdání závěrečné maturitní práce 

Závěrečná práce podléhá průběžné kontrole ze strany vedoucího závěrečné práce (Blanky Sedlačkové, učitelky odborného výcviku).  Závazné termíny pro konzultaci závěrečných prací jsou stanoveny následovně:   

Do 30.1. 2023 poslat mailem nebo přinést osobně vedoucímu práce alespoň 10 stran textu závěrečné práce + návrh praktické části.   

Do 6.3.2023 poslat mailem nebo osobně přinést vedoucímu práce alespoň 15 stran textu závěrečné práce.  

Dodržování průběžných termínů bude součástí hodnocení maturitní práce.   

Závěrečná práce bude odevzdána vytištěná a svázaná v 2 vyhotovení do 25. dubna 2023 vedoucímu práce. Výsledný dokument je třeba odevzdat rovněž v elektronické podobě.

Neodevzdání práce se písemně omlouvá řediteli školy. Pokud omluva nebude uznána, žák nebude připuštěn k obhajobě odborné maturitní zkoušky.  

6. Kritéria pro hodnocení závěrečné maturitní práce 

Výsledná známka z maturitní práce je tvořena jako vážený průměr hodnocení vedoucího práce a oponenta a obhajoby práce.  

 • Hodnocení vedoucího práce je tvořeno na základě následující kritérií – splnění cíle zadání, úplnost zpravovaného tématu, úroveň a obtížnost zpracování, formální stránka závěrečné práce (typografická pravidla, dodržení náležitostí předepsaných školou), celkový přínos práce. Konzultace dle stanovených termínů po dohodě s vedoucím práce.
 • Hodnocení oponenta práce je tvořeno na základě následující kritérií – splnění cíle zadání, úplnost, odborná úroveň, praktické výsledky práce, formální správnost a přínos předmětné práce.  

Oponent závěrečné maturitní práce (Jolana Petrů, učitelka odborných předmětů)

Oponentem maturitní práce je odborník, který se prokazatelně zabývá problematikou spadající do rámce schváleného tématu maturitní práce a je kmenový zaměstnanec školy.

 • Hodnocení obhajoby práce odbornou maturitní komisí je tvořeno na základě následujících kritérií – obsahová část prezentace, formální zpracování, schopnost reagovat na dotazy a orientace v dané problematice, dodržení časového limitu a vhodné vystupování.  

Pokud bude při hodnocení nebo při obhajobě práce zjištěno, že žák není autorem práce nebo v práci nebudou dostatečně uvedeny odkazy na použité zdroje, bude práce hodnocena nedostatečně.  

Za obě složky práce je žák hodnocen vedoucím práce a oponentem práce, před zkušební komisí pak prezentuje svou práci a dosažené cíle při své závěrečné obhajobě. Všechny tři části hodnocení pak poměrově tvoří jedinou výslednou známku z maturitní práce, která se uvádí na maturitním vysvědčení.  

V Domažlicích dne 1. 11. 2022

Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce oboru Kosmetické služby

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE