Střední odborné učiliště Domažlice

Nabídka profilových zkoušek včetně formy a délky Kosmetické služby 2023

Nabídka profilových zkoušek včetně formy a délky Kosmetické služby 2023

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším  odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuji nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2022/2023 takto:

Nabídka zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou

69-41-L/01   KOSMETICKÉ   SLUŽBY

Povinné zkoušky profilové části:

Český jazyk a literaturaústní zkouška se koná před zkušební maturitní komisí – žák odevzdá seznam minimálně 20 literárních děl vybraných ze školního seznamu 60 literárních děl podle zadaných kritérií, zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu, zkouška trvá 15 minut, příprava na zkoušku 20 minut.

Český jazyk a literaturapísemná zkouška se koná v délce nejméně 110 minut a v rozsahu minimálně 250 slov. Žák si volí jedno zadání ze čtyř, která stanoví ředitelka školy a žákům se zveřejní bezprostředně před konáním zkoušky.

Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části) – anglický nebo německýústní zkouška se koná před zkušební maturitní komisí, ředitelka stanoví 25 témat, zkouška trvá 15 minut formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke studovanému oboru vzdělání, příprava na zkoušku trvá 20 minut.

Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části) – anglický nebo německýpísemná zkouška se koná v délce nejméně 60 minut a v rozsahu minimálně 200 slov. Ředitelka školy stanoví jedno zadání, které se žákům zveřejní bezprostředně před konáním zkoušky.

Kosmetikaústní zkouška zahrnující učivo předmětů Kosmetika, Zdravověda, Materiály, Ekonomika. Ředitelka stanoví 25 témat, zkouška trvá 15 minut, příprava na zkoušku trvá 15 minut.

Praktická zkouška formou obhajoby před zkušební maturitní komisí – souhrnná práce zahrnující zejména předmět Odborný výcvik, obhajoba před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut, příprava na zkoušku 15 minut.

Nepovinné zkoušky profilové části:

Cizí jazyk – anglický nebo německý – ústní zkouška pro žáky, kteří si ve společné části zvolili jako povinný volitelný předmět matematiku, v délce trvání 15 minut.

Matematika – písemná zkouška pro žáky, kteří si ve společné části zvolili jako povinný volitelný předmět cizí jazyk, v délce trvání 120 minut.        

V Domažlicích dne 11.10.2022                         Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice

Nabídka profilových zkoušek včetně formy a délky Kosmetické služby 2023

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE