Střední odborné učiliště Domažlice

Nabídka profilových zkoušek včetně formy a délky Podnikání 2022

Nabídka profilových zkoušek včetně formy a délky Podnikání 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuji nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2021/2022 takto:

Nabídka zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro dvouleté nástavbové studium 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ:

Povinné zkoušky profilové části :

Český jazyk a literatura ústní zkouška se koná před zkušební maturitní komisí – žák odevzdá seznam minimálně 20 literárních děl vybraných ze školního seznamu 64 literárních děl podle zadaných kritérií, zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu, zkouška trvá 15 minut, příprava na zkoušku 20 minut.

Český jazyk a literatura písemná zkouška se koná v délce nejméně 110 minut a v rozsahu minimálně 250 slov. Žák si volí jedno zadání ze čtyř, která stanoví ředitelka školy a žákům se zveřejní bezprostředně před konáním zkoušky.

Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části) – anglický nebo německý ústní zkouška se koná před zkušební maturitní komisí, ředitelka stanoví 25 témat, zkouška trvá 15 minut formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke studovanému oboru vzdělání, příprava na zkoušku trvá 20 minut.

Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části) – anglický nebo německý písemná zkouška se koná v délce nejméně 60 minut a v rozsahu minimálně 200 slov. Ředitelka školy stanoví jedno zadání, které se žákům zveřejní bezprostředně před konáním zkoušky.

Účetnictví a ekonomika – ústní zkouška zahrnující učivo předmětů účetnictví, ekonomika, právo, management, marketing a daňová soustava. Ředitelka stanoví 25 témat, zkouška trvá 15 minut, příprava na zkoušku trvá 15 minut.

Praktická zkouška z odborných předmětů – písemná zkouška zahrnující učivo z předmětů účetnictví, ekonomika, právo, management, marketing a daňová soustava v délce trvání 300 minut.

Nepovinné zkoušky profilové části:

Cizí jazyk – anglický nebo německý – ústní zkouška pro žáky, kteří si ve společné části zvolili jako povinný volitelný předmět matematiku, v délce trvání 15 minut.

Matematika – písemná zkouška pro žáky, kteří si ve společné části zvolili jako povinný volitelný předmět cizí jazyk, v délce trvání 120 minut.

        V Domažlicích dne 11.10.2021                 Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka školy

Nabídka profilových zkoušek včetně formy a délky Podnikání 2022

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice