Střední odborné učiliště Domažlice

Nabídka profilových zkoušek včetně formy a délky Podnikání 2023

Nabídka profilových zkoušek včetně formy a délky Podnikání 2023

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuji nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2022/2023 takto:

Nabídka zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro dvouleté nástavbové studium 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ:

Povinné zkoušky profilové části :

Český jazyk a literatura ústní zkouška se koná před zkušební maturitní komisí – žák odevzdá seznam minimálně 20 literárních děl vybraných ze školního seznamu 64 literárních děl podle zadaných kritérií, zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu, zkouška trvá 15 minut, příprava na zkoušku 20 minut.

Český jazyk a literatura písemná zkouška se koná v délce nejméně 110 minut a v rozsahu minimálně 250 slov. Žák si volí jedno zadání ze čtyř, která stanoví ředitelka školy a žákům se zveřejní bezprostředně před konáním zkoušky.

Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části) – anglický nebo německý ústní zkouška se koná před zkušební maturitní komisí, ředitelka stanoví 25 témat, zkouška trvá 15 minut formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke studovanému oboru vzdělání, příprava na zkoušku trvá 20 minut.

Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části) – anglický nebo německý písemná zkouška se koná v délce nejméně 60 minut a v rozsahu minimálně 200 slov. Ředitelka školy stanoví jedno zadání, které se žákům zveřejní bezprostředně před konáním zkoušky.

Účetnictví a ekonomika – ústní zkouška zahrnující učivo předmětů účetnictví, ekonomika, právo, management, marketing a daňová soustava. Ředitelka stanoví 25 témat, zkouška trvá 15 minut, příprava na zkoušku trvá 15 minut.

Praktická zkouška z odborných předmětů – písemná zkouška zahrnující učivo z předmětů účetnictví, ekonomika, právo, management, marketing a daňová soustava v délce trvání 300 minut.

Nepovinné zkoušky profilové části:

Cizí jazyk – anglický nebo německý – ústní zkouška pro žáky, kteří si ve společné části zvolili jako povinný volitelný předmět matematiku, v délce trvání 15 minut.

Matematika – písemná zkouška pro žáky, kteří si ve společné části zvolili jako povinný volitelný předmět cizí jazyk, v délce trvání 120 minut.

        V Domažlicích dne 11.10.2022                 Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka školy

Nabídka profilových zkoušek včetně formy a délky Podnikání 2023

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE