Střední odborné učiliště Domažlice

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

Maturitní zkouška (dále jen MZ) z českého jazyka se skládá ze tří částí:
a) didaktického testu (společná část MZ)
b) písemné práce (profilová část MZ)
c) ústní zkoušky (profilová část MZ)
Didaktický test
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut. Didaktický test
je hodnocen centrálně slovy uspěl(a) nebo neuspěl(a).
Písemná práce
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož
minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu
zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání
písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k
zadání.
Ústní zkouška
Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Žáci losují u ústní zkoušky jedno z 20 vybraných
literárních děl svého seznamu odevzdaného do 31. 3. 2023. Pracovní list je tvořen výňatkem z
uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky. V
jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém
případě žák losuje znovu.
Hodnocení zkoušek profilové části MZ
V případě zkoušek z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a
hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. Hodnocení každé
zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice: 1 – výborný, 2 – chvalitebný,
3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný

Celková koncepce a kritéria hodnocení písemných slohových prací ČJL

Maturitní písemná práce z českého jazyka

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání vybere. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.

Kritéria hodnocení písemné části

Písemná práce bude hodnocena na základě těchto kritérií:

  1. Dodržení zadání a slohového útvaru
  2. Užití jazykových prostředků (slovní zásoba, pravopis, tvarosloví, volba adekvátních jazykových prostředků s ohledem na volbu slohového útvaru)
  3. Koherence a koheze textu (souvislost textu, vhodné členění textu)

Hranice známek:        30 – 26 bodů              výborně

                                   25 – 21 bodů               chvalitebně

                                   20 – 17 bodů               dobře

                                   16 – 12 bodů              dostatečně

                                   11 – 0 bodů                nedostatečně

Maximální počet získaných bodů v písemné práci: 30

Hranice úspěšnosti: 12 bodů (40 %)

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA