Střední odborné učiliště Domažlice

Schránka důvěry

Schránka důvěry

Zde se můžete svěřit se svým problémem výchovnému poradci – Ing. Zdenek Pitner email:zdenek.pitner@soudom.cz Schránka důvěry je umístěna v prostoru vstupu do šaten na pravé straně.V případě problému neváhejte a svěřte se nám.Řešení proběhne anonymní cestou.

Výchovný poradce

Mezi standartní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské činnosti metodické a informační.

Poradenské činnosti:

– poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady

žáků – ve spolupráci s třídním učitelem

– spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – poradna centrum

a SVP při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence

školy

– zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských

střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným

zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto

středisek

– vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoje vzdělávání vyžadují

zvláštní pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky

– zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb

intervenčních činností pro žáky se spec.potřebami

– příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením v škole,

koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou

Metodické a informační činnosti:

– metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace,

individuálních vzdělávacích plánů

– předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče

o žáky de speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům

školy

– poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských

zařízeních v regionu – o jejich zaměření a možnostech využívání jejich

služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

– shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

dalších poradenských zařízení

– spoluorganizování humanitárních akcí v rámci školy

– spolupráce s humanitárními organizacemi

Schránka důvěry

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE