Střední odborné učiliště Domažlice

Schránka důvěry

Schránka důvěry

Zde se můžete svěřit se svým problémem výchovnému poradci – Ing. Zdenek Pitner email:zdenek.pitner@soudom.cz Schránka důvěry je umístěna v prostoru vstupu do šaten na pravé straně.V případě problému neváhejte a svěřte se nám.Řešení proběhne anonymní cestou.

Výchovný poradce

Mezi standartní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské činnosti metodické a informační.

Poradenské činnosti:

– poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady

žáků – ve spolupráci s třídním učitelem

– spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – poradna centrum

a SVP při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence

školy

– zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských

střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným

zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto

středisek

– vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoje vzdělávání vyžadují

zvláštní pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky

– zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb

intervenčních činností pro žáky se spec.potřebami

– příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením v škole,

koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou

Metodické a informační činnosti:

– metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace,

individuálních vzdělávacích plánů

– předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče

o žáky de speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům

školy

– poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských

zařízeních v regionu – o jejich zaměření a možnostech využívání jejich

služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

– shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

dalších poradenských zařízení

– spoluorganizování humanitárních akcí v rámci školy

– spolupráce s humanitárními organizacemi

Schránka důvěry

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice