Střední odborné učiliště Domažlice

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA


Maturitní zkouška (dále jen MZ) z českého jazyka se skládá ze tří částí:
a) didaktického testu (společná část MZ)
b) písemné práce (profilová část MZ)
c) ústní zkoušky (profilová část MZ)
Didaktický test
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut. Didaktický test
je hodnocen centrálně slovy uspěl(a) nebo neuspěl(a).
Písemná práce
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož
minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu
zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání
písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k
zadání.
Ústní zkouška
Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Žáci losují u ústní zkoušky jedno z 20 vybraných
literárních děl svého seznamu odevzdaného do 31. 3. 2022. Pracovní list je tvořen výňatkem z
uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky. V
jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém
případě žák losuje znovu.
Hodnocení zkoušek profilové části MZ
V případě zkoušek z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a
hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. Hodnocení každé
zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice: 1 – výborný, 2 – chvalitebný,
3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice